Hållbar intensifiering av svensk växtodling

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som kan bidra till att utveckla robusta odlingssystem med hög produktivitet under skiftande väder- och klimatförhållanden. Målsättningen är att produktionen ska kunna öka samtidigt som negativa miljöeffekter minimeras. För att lyckas med detta krävs ny kunskap inom en rad olika områden. Det finns t ex ett behov av att analysera växtförädlingens möjligheter att bidra med nya egenskaper till framtidens odlingssystem. Vi behöver lära oss att kvantifiera och minimera lustgasavgången från åkermark. En annan intressant forskningsutmaning är att hitta nya användningsområden för vall så att vi får en perenn omväxlingsgröda i de spannmålsdominerade växtföljderna. Vi är också intresserade av ny kunskap om hur man kan bevara och återskapa biologisk mångfald i odlingslandskapet. Inom växtskyddsområdet finns flera forskningsutmaningar och en generell trend att viktiga kemiska bekämpningsmedel förbjuds och måste ersättas med andra produkter eller metoder. Det finns en stor potential att förbättra både avkastning, kvalitet och hållbarhet genom precisionsodling och digitalisering. Inom växtförädling och utsädesproduktion finns goda möjligheter att utveckla nya tekniker med genetiska markörer, avancerad bildanalys och snabbmetoder för t ex grobarhet, sundhet och renhet.

Rätt kvalitet på spannmål och andra råvaror

Förutsättningen för en lönsam produktion och vidareförädling av spannmål och andra vegetabiliska råvaror är att de uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas. Olika kunder och användningsområden ställer olika krav på råvaran. Spannmålen ska ha rätt proteinhalt och proteinkvalitet, stärkelseinnehåll, falltal, kärnstorlek mm. Dessutom är det generellt viktigt att minimera innehållet av oönskade ämnen som kadmium och svamptoxiner samt att efterföljande förädlingssteg inte genererar akrylamid eller andra toxiska substanser. För att uppfylla dessa krav prioriterar vi projekt inom områdena odlingsteknik och spannmålshantering. Vi ser även en stor potential i nya, exakta och kostnadseffektiva, analysmetoder.

En lönsam och hållbar animalieproduktion

Vår målsättning är att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka och bli mer lönsam. Just nu ser vi ett växande intresse för svenskproducerade kött- och mejeriprodukter och ett stort fokus på animalieproduktionens klimatpåverkan. Baserat på detta är vi intresserade av projekt som kan leda till en ökad produktion och användning av inhemska foderråvaror. Vi ser också ett tydligt behov av att öka kunskapen om hur spannmål ska odlas och värderas till foder för olika djurslag. För grovfoder är det viktigt att öka kunskapen om värdering av fiber och protein. Problemen med toxiner och antinutritionella substanser i olika foderråvaror har också hög prioritet. Här finns bl a möjligheterna med ny processteknik och effektiva tillsatser. Inom ekologisk fjäderfäproduktion söker vi nya effektiva metioninkällor så att vi kan minska den totala proteinmängden i fodret utan produktionsstörningar. En prioriterad hållbarhetsutmaning är att minska metanutsläppen från mjölk- och köttproduktion.

Texten uppdaterades den 27 augusti 2019.

Kontakta oss

Pär-Johan Lööf

Lantbruk och maskin
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 11 68
par-johan.loof@lantmannen.com