Forskningsområdets målsättning är att bidra till ny kunskap som kan användas vid utveckling av livsmedel från spannmål eller andra växtbaserade råvaror liksom av förpackningslösningar. Området innefattar hela kedjan från råvara till slutkonsument. Den forskning som stöttas ska beakta hållbarhet, innovation och lönsamhet. Stiftelsens särskilda prioriteringar hösten 2019 beskrivs nedan.

   Hälsoeffekter av spannmål och baljväxter

 Vi är intresserade av projekt som ger ny kunskap som kan stödja utvecklandet av goda, hälsosamma och innovativa livsmedel med spannmål eller baljväxter som bas. Marknaden för olika proteinrika vegetabiliska livsmedel växer. Här ser vi ett behov av forskning som både fokuserar på positiva och eventuella negativa hälsoeffekter. Som exempel kan nämnas intag av spannmålsprodukter som en del av en hälsosam kost men även kopplingen mellan enskilda faktorer som fullkorns, olika spannmålsfraktioners och vegetabiliska proteiners biotillgänglighet och effekter på det metabola syndromet, blodsocker- och insulinreglering, tarmhälsa samt kognition. Vi förväntar oss att ansökningarna, då det är aktuellt, tar hänsyn till hur kunskapen kan användas för att erhålla framtida hälsopåståenden.

Förbättrad brödkvalitet

För att kunna förlänga brödets hållbarhet är vi intresserade av forskning som både fokuserar på brödskorpans krispighet och inkråmets mjukhet. Vi behöver mera kunskap om exempelvis vattnets fördelning och omfördelning, A- och B stärkelsegranulers funktionalitet, endogena enzymers aktivitet samt övriga ingredienser och hur dessa interagerar med varandra under de olika processtegen, från degbildning, jäsning, bakning till att brödet konsumerats (färskt och/eller efter fryskedjan).

Vi är även intresserade av att baka bröd med havre med minimal användning av tillsatser (improvers). Där behövs både kunskap om havremjölet och övriga ingrediensers egenskaper samt om själva bakningsprocessen. Surdegsrågbröd med en smakprofil som passar för världsmarknaden är ett annat område. Där söker vi projekt med fokus på optimering av råvaror, surdegskulturer och process. Andra områden av intresse är ”clean label-bröd” med förbättrad lagringskvalitet och olika jästsorters påverkan på smakprofilen i bröd.

Fraktionering av spannmål och baljväxter

Efterfrågan på olika växtbaserade ingredienser till nya innovativa livsmedel är stort. För att täcka behovet behöver dagens teknik för fraktionering och vidareförädling av spannmål och baljväxter utvecklas och effektiviseras. Vi är intresserade av projekt som kan generera kunskap för att kunna optimera utbyten och koncentrationen av specifika fraktioner samt bedöma produktionskostnader. Dessutom behövs kunskap om de framtagna fraktionernas funktionella egenskaper och hur dessa påverkas av olika processmetoder. Vi har tidigare genomfört projekt inom området fraktionering och extraktion av vetekli och havre. De metoder som använts i dessa projekt behöver ”skalas upp”, industrialiseras och effektiviseras. Ett annat område av intresse är förädling av vetegroddar. Om du har en projektidé har vi gärna en dialog om val av material och process innan ansökan skickas in.

Hållbara Förpackningar

Vi är även intresserade av forskning som kan öka kunskapen (i hela förpackningskedjan), för att kunna göra optimala val av hållbara och/eller biobaserade förpackningslösningar till spannmålsbaserade livsmedel i första hand.

Aktuella frågeställningar: Optimering av materialval för bästa funktionalitet och hållbarhet med lägsta miljöpåverkan. Trovärdig kommunikation kring materialval till konsumenter, kunder och intresseorganisationer. Förhållningssätt till faktorer som funktionalitet, ursprungsråvaror, enkla eller laminerade, bionedbrytbara eller komposterbara, bildandet av mikroplaster med mera.

Texten uppdaterades den 29 augusti 2019.

Kontakta oss

Christian Malmberg

Livsmedel och förpackningar
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 10 03

christian.malmberg@lantmannen.com